ویرانی ایران ورزشگاه ازبکستان اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

ویرانی: ایران ورزشگاه ازبکستان اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

آیا دمای محیط زندگی در مبتلا شدن به سرطان نقش دارد؟

محققان دریافتند که زندگی در مناطق سرد با زیاد کردن احتمال مبتلا شدن به سرطان در ارتباط است.  آیا دمای محیط زندگی در مبتلا شدن به سرطان نقش ..

ادامه مطلب

شناسایی بیماری خودایمنی تازه مرتبط با نارسایی کلیوی

تیمی از محققان یک بیماری تازه خودایمنی را شناسایی کرده اند که موجب نارسایی کلیه می شود. شناسایی بیماری خودایمنی تازه مرتبط با نارسایی کلیو..

ادامه مطلب